Ambalaj Filmleri
Tel : (+90) 342 211 - 21 21
Faks : (+90) 342 211 - 22 27
Mail : info@naksanplastik.com
Adres : 1. Organize Sanayi Bölgesi 18 Nolu Cadde, No : 13
Gaziantep - Türkiye

Aydınlatma Metni

NAKSAN PLASTİK VE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÇALIŞAN ADAYLARI VE STAJYER ADAYLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 

AYDINLATMA METNİ

Sayın Aday Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ailesine katılmak adına tarafımıza başvuruda bulunmaktasınız. Başvurunuzun değerlendirilmesi ve uygun pozisyona yönlendirilmesi amacıyla sizlerin birtakım kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin işlenme süreçleri ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek adına bu aydınlatma metnini hazırladık. Bizlere ilettiğiniz kişisel verilerinizi her koşulda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve güncel haliyle, işlenme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemekteyiz. Tarafımıza ilettiğiniz bilgileriniz; başvurunuzun olumlu sonuçlanması durumunda oluşturulacak özlük dosyanızda tutulacaktır. Başvurunuzun olumsuz sonuçlanması durumunda ise başvuru tarihinden itibaren üç yıl süre ile sonradan açılacak uygun pozisyonlarda değerlendirmek, isteklilerin profillerini çıkarmak, iş ve istihdam bilgileri ve ihtiyacı konusunda araştırma yapmak, açık rızanızın bulunması durumunda Naksan Holding ve Bağlı Şirketleri’ne işgücü temini taleplerini yönlendirmek üzere saklanacaktır.

1.      VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında şirketimiz Naksan Plastik Ve Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

Mersis No                    : 0628000064900016

İnternet Adresi           : www.naksanplastik.com

Telefon Numarası      : 0342 211 21 21

E-Posta Adresi           : info@naksanplastik.com

Adres                           : 1.Organize Sanayi Bölgesi 83118 Nolu Cadde No:6 Şehitkamil/ Gaziantep

 2.      HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Veri Kategorizasyonu Açıklama
Kimlik Bilgisi Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, Medeni Durum, Baba Adı, Anne Adı, Eş Adı, Doğum Yeri,
Ehliyet Bilgisi Ehliyet sınıfı
İletişim Bilgisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, adaya ulaşılamadığında aranılacak kişinin iletişim bilgisi.
Fiziksel Mekan Güvenliği Çalışan adayı ve stajyer adaylarının giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları.
Eğitim Bilgisi Öğrenim durumu, okul ismi, mezuniyet tarihi ve mezuniyet ortalaması, yabancı dil bilgisi, eğitim ve beceriler, özel kurslar, katılım sağlanan seminer ve kurslar, sertifika bilgileri.
Mesleki Deneyim Bilgisi Daha önce çalışılan işyeri ve pozisyon bilgileri, işe giriş ve çıkış tarihleri, işten ayrılış nedeni bilgisi, referans bilgisi, bilgisayar kullanım bilgisi.
İş Deneyimi Bilgisi Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri
Görsel ve İşitsel Bilgi Şirketimizin bina ve tesislerine ziyaret esnasında CCTV ile kaydedilen ve görüntü bilgisi, özgeçmişlerde/aday başvuru formunda yer alan fotoğraf bilgisi.
Finansal Bilgi Önceki çalışılan şirkette/kurumda alınan ve beklenen maaş/ücret bilgisi.
Sağlık Bilgileri İşe uygunluğun değerlendirilmesi amacıyla gerekli sağlık bilgileri, engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, sağlık raporu, kişisel sağlık bilgileri.
Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri Adli sicil kaydı bilgisi.
Özgeçmiş Bilgisi Özgeçmiş içerisinde Şirketimize ilettiğiniz diğer bilgiler.
Diğer Bilgiler Diploma bilgileri, mezun olunan okul, hobiler, aile yakını bilgisi, sigara kullanımı, askerlik durum belgesi, aday tarafından bildirilen diğer kişisel veriler.

  3.      KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Adaylara ait kişisel veriler; Şirketimiz ile Aday arasında kurulması hedeflenen hukuki ilişki çerçevesinde iş ve istihdam hizmet sözleşmesinin kurulması, şirketimizin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerimizin korunması sebepleriyle Adayın başvurduğu pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında; aşağıda bulunan kanallar aracılığıyla toplanmaktadır:

*Şirketimize elden yapılan başvurular,
*Şirketimize internet ortamından yapılan başvurular,
*Yüz yüze yaptığımız görüşmeler ve mülakatlar,
*İş ve çözüm ortaklarımız aracılığıyla gelen başvurular, formlar, bilgilendirmeler,
*Referans olarak iletişim bilgileri iletilen kişiler,
*İnsan Kaynakları desteği aldığımız firmalar,
*Şirketimiz binası ve tesisleri içerisinde görüntü kaydı alan cihazlar,
*İnternet ortamında kullandığımız çerezler ve log kayıtları,
*Çağrı merkezimize yapılan başvurular,
*Yazılı, sözlü veya elektronik elektronik ortamlarda yapılan görüşmeler,
*Naksan Holding ve Naksan Holding’in diğer Bağlı Şirketleri.

 4.      KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA İŞLEMEKTEYİZ?

Adaylara ait kişisel veriler Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak; Adayın başvurduğu pozisyona ve Şirket Politikalarına uygunluğunun değerlendirilmesi, Şirket ile Aday arasında iş sözleşmesinin kurulması ve istihdamın sağlanması için gerekli olması nedeniyle aşağıda yer alan amaçlarla işlenmektedir:

*Çalışan Adayı / Stajyer / Süreçlerinin Yürütülmesi,
*Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
*Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
*Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
*Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
*İç Denetim/ Soruşturma / Aday araştırma faaliyetlerinin Yürütülmesi
*Naksan Holding ve Bağlı Şirketleri’nin İşgücü Temini Süreçlerinin Yürütülmesi
*İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
*İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
*İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
*Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
*Talep / Şikayetlerin Takibi
*Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
*Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
*Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
*Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
*Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

 5.      İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILIYOR?

İşlediğimiz kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinin belirlediği koşullar çerçevesinde;

*Adayın istihdamı ile ilgili uygun pozisyonun belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Naksan Holding ve diğer Bağlı Şirketlerine,
*Naksan Holding ve Bağlı Şirketlerin arasında ortak insan kaynakları veri tabanı oluşturulması ve Naksan Holding ve Bağlı Şirketleri’nin işgücü temini taleplerininin karşılanması amacıyla Naksan Holding ve diğer Bağlı Şirketlerine,
*İnsan Kaynakları konusunda danışmanlık ve hizmet aldığımız üçüncü kişi İnsan Kaynakları danışmanlık ve hizmet firmalarına,
*İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarına, özel entegratör firmalarına, bağımsız denetim firmalarına, hukuk bürolarına,
*İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
*Yürütülen soruşturma ve yapılan idari ve yasal işlemlerle ilgili olarak Denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına, otoritelere, güvenlik ve istihbarat kurumlarına, adli makamlara ve emniyet teşkilatına,

*Adayın şirket operasyonuna yatkınlığının tespiti amacıyla referans olarak gösterilen kişilere, 

*Şirketimizin kullandığı SAP, CRM, ERP gibi işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine aktarılmaktadır.

 6.      6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAKLARINIZ NELERDİR?

Şirketimiz ile özgeçmişini paylaşmış Adaylarımız, Şirketimize noter aracılığıyla gönderecekleri ihtarname ile veya Şirket merkezimize kimlik ibrazında bulunarak şahsen başvuru yöntemiyle;

*Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
*Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
*Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
*Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
*Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
*Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
*İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
*Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem, internet sitemizde veri sorumlusuna başvuru formunda ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Genel aydınlatma metnimize www.naksanplastik.com internet adresimizden ulaşabilirsiniz.

Siz değerli adaylarımızın bilgilerine sunarız. Sizleri aramızda görmek dileğiyle.

Copyright © 2010 Naksan Plastik Tüm Hakları Saklıdır
Anasayfa | Kurumsal | İK | İletişim | Gizlilik Sözleşmesi| Bilgi Toplumu Hizmetleri
1. Organize Sanayi Bölgesi 18 Nolu Cadde, No : 13 Gaziantep - Türkiye
Tel: +90 - 342 - 211 21 21